Psykoterapi och Stödsamtal

Psykisk ohälsa kan yttra sig genom olika symptom och skälen att söka proffessionell samtalshjälp kan vara många. 

Det kan t ex handla om, stress, oro, ångest, utmattning, nedstämdhet, olika rädslor, livskriser, relationsproblem, tappad motivation, lust till träning eller fritidsaktiviteter, ät- eller träningsrelaterad problematik, långvarig skada eller annat som påverkar din psykiska hälsa.

 

Stödsamtal

Alla hamnar vi i bekymmer eller svårigheter i perioder av livet. Saker som händer i våra liv och i våra relationer påverkar oss. Det kan hända att man tappar sin lust, glädje eller motivation till träning eller andra saker som man tidigare tyckt om att göra. Det kan också handla om stress, press, prestationsångest inom din idrott, i skolan eller i ditt arbete. Skador eller formsvackor kan påverkar det psykiska måendet negativt. 

Har du det kämpigt just nu? Till oss kan du komma och dela det som är svårt. Tillsammans med en terapeut  får du stöd  och hjälp med att fundera kring din situation.

 

Psykoterapi

En psykoterapeutisk behandling inleds alltid med ett eller ett par samtal där du får beskriva vad du söker hjälp för och/eller vill förändra i din livssituation. Det är långt ifrån alltid som man själv vet eller förstår orsaken till att ens psykiska mående är nedsatt. Man kan t ex känna sig nedstämd, ledsen, orolig, irriterad, arg, ha sömnsvårigheter utan att riktigt förstå varför. Då kan man behöva proffessionell hjälp för att få ökad förståelse för och kunskap om vad den psykiska ohälsan kan bero på och också hitta vägar för hur den kan förbättras.

Efter den inledande kontakten bestämmer vi om det ska bli en fortsatt kontakt och i så fall, vilket fokus behandlingen ska ha. Den psykoterapeutiska kontakten kan antingen vara en korttidspsykoterapi ca 8-16 ggr eller en längre psykoterapi. Psykoterapi kan bedrivas på olika sätt och pågå kortare eller längre tid. 

Vi erbjuder:

PDT - Psykodynamisk psykoterapi

 

MBT - Mentaliseringsbaserad psykoterapi

"Att se sig själv utifrån och andra inifrån".

Mentalisering handlar om att reflektera över sina egna och andras tankar, känslor och intentioner.

Mentaliseringsbaserad terapi syftar till att öka förståelsen för sina egna och andras känslor och tankar, samt hur dessa påverkar ens egna och andras handlingar. 

KBT - Kognitiv beteendeterapi

KBT är en terapi där vi främst fokuserar på din situation här och nu. Det är en aktiv behandling där vi tittar närmare på några av dina tankar, känslor eller beteenden som du önskar att få till en förändring kring. KBT bygger på inlärningsteorin där man utgår från att dina beteenden och tankar är inlärda mönster. För att få till förändring behöver du därför lära om eller lära nytt. Tillsammans reflekterar vi och prövar nya sätt som du kan förhålla dig till dina tankar, känslor eller situationer.

KBT är ett paraplybegepp och där vi tillsammans kommer fram till inriktning för behandlingen. K som i Kognitiv terapi, där vi främst arbetar med tankeinnehåll och affekter, B som i Beteendeterapi där vi främst fokuserar på ökning eller minskning av beteenden eller så kombinerar vi dessa båda.

Terapiinriktningar vi arbetar med inom KBT är CFT-Compassionfokuserad terapi, ACT- Acceptance and Commitment Therapy, MI- Motivating Intervju och traumabehandlingarna TF-KBT - Traumafokuserad KBT eller PE -Prolonge Exposure.

KBT har god effekt vid trauma, nedstämdhet, depression, ångest och tvång och används även flitigt inom idrottspsykologin.

IPT - Interpersonell psykoterapi

I IPT fokuserar vi på hur dina nära relationer påverkar dig och ditt mående. Vi jobbar med ditt kommunikationsmönster och det som händer i dina relationer från vecka till vecka. Tillsammans tittar vi närmare på dina reaktionsmönster och alternativa sätt att hantera olika relationella situationer. Vi kopplar situation till mående för att se hur du påverkas av din omgivning.

Vi väljer ett av fyra fokusområden;

- Konflikt,  Rollförändring,  Komplicerad sorg eller Interpersonell känslighet.

IPT har god effekt vid nedstämdhet och depression.

 

 

 

 

 

Utbildningspsykoterapi

Som en del av grundutbildningen i psykoterapi (steg 1) eller den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi (steg 2).